Privatumo politika

§1

Asmens duomenų, kurie renkami interneto svetainėje adresu sdacademy.pl (toliau – Svetainė), valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Software Development Academy“, kurios buveinė Gdynėje (81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98), PVM mokėtojo kodas 5842741225, įmonės kodas 361328749 (toliau – Duomenų valdytojas).

§2

Vartotojo duomenys saugomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Duomenų valdytojas taiko saugos priemones, kurių tikslas – apsaugoti duomenis nuo jų praradimo, netinkamo naudojimo ar neteisėto pakeitimo.

Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas pagal teisėtus reikalavimus teikti reikalavimuose numatytos apimties informaciją.

§3

Duomenų valdytojas renka informaciją apie šios Svetainės naudojimą ir saugoja technologinius duomenis sisteminiuose žurnaluose, tokius kaip prisijungimo prie Svetainės datą ir IP adresą. Ši informacija naudojama tik administravimo ir statistikos tikslams ir nesuteikia galimybės nustatyti atskiro Vartotojo tapatybę. Automatiniu būdu renkami duomenys gali būti naudojami:

Vartotojų asmens duomenys renkami prireikus:

Gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą, Duomenų valdytojas gali tvarkyti Vartotojo asmens duomenis komercinės informacijos siuntimui nurodytu elektroninio pašto adresu, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis įstatyme, taip pat siekdamas suteikti paslaugą. Asmens duomenys, kuriuos Vartotojas patiki Duomenų valdytojui, tvarkomi:

Naudojimasis svetaine ir savo duomenų teikimas Duomenų valdytojui yra visiškai savanoriškas. Jeigu Vartotojas nepateikia asmens duomenų ir pageidauja naudotis kai kuriomis paslaugomis, tokių paslaugų gali būti neįmanoma suteikti. Duomenų valdytojas visada prašo nurodyti mažiausią Vartotojo asmens duomenų apimtį, būtiną paslaugai suteikti arba pateikti atsakymą Svetainės Vartotojui. Asmens duomenys saugomi tol, kol Vartotojas atšaukia savo sutikimą tvarkyti duomenis 3 dalies 3 punkte nurodytiems tikslams.

§4

Bet kuriuo metu vartotojas turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, perkelti, teikti prieštaravimą, bet kada atšaukti sutikimą, nedarant poveikio tvarkymo, kuris buvo atliekamas pagal sutikimą iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Norint įgyvendinti pirmiau nurodytas teises, būtina siųsti žinutę su atitinkamu prašymu e. pašto adresu [email protected] arba naudoti Svetainėje pateikiamas priemones, kuriomis galima susisiekti su Duomenų valdytoju ar duomenų apsaugos pareigūnu.

§5

Ši privatumo politika taikoma tik Svetainei. Svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklalapius. Duomenų valdytojas rekomenduoja apsilankius kituose tinklalapiuose susipažinti su juose taikoma privatumo politika.

Pastabas Vartotojas gali siųsti šiuo e. pašto adresu [email protected].